CONTRACT
de comercializare a pachetelor de servicii turistice
Nr........ din .......

Partile contractante
Societatea Comerciala ARCHY S.R.L, cu sediul in Craiova, Str.C.S Nicolaescu Plopsor Nr. 4B, Tel/fax. 0351.43.15.12, Certificat de inregistrare la Registrul Comertului J16 / 599 / 2006, Cod Fiscal 18535414, pentru Agentia:
ARCHIE TRAVEL cu sediul in Craiova, Str. C.S Nicolaescu Plopsor nr.4 B, Cod postal 200733, Tel/fax. 0351.43.15.12, licenta de turism nr. 945/23.06.2021, polita de asigurare Seria I Nr. 55193 valabila pana la 31.12.2022, reprezentata prin Nina Lidia, in calitate de director agentie, denumita in continuare Agentia si

Turistul/Reprezentantul turistului,
Dl./Dna. .................., au convenit incheierea prezentului contract, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicata.

I. Dispozitii generale

1. Pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract a fost organizat de Societatea Comerciala ARCHY TRAVEL S.R.L. cu sediul in Craiova, Str. C.S Nicolaescu Plopsor , nr.4B, cod unic de inregistrare RO 18535414, titulara a agentiei de turism ARCHIE TRAVEL, cu sediul in Craiova, Str. C.S Nicolaescu Plopsor nr. 4B, cu Licenta de turism categoria TOUR OPERATOR care garanteaza buna executare a acestuia in baza contractului incheiat cu Agentia.
2. Agentia comercializeaza pachete de servicii turistice in urmatoarele variante:
a) servicii turistice la cererea clientului, care se refera la programele organizate in mod special, ca urmare a solicitarilor turistilor, denumite in continuare servicii la cerere;
b) servicii turistice preorganizate de agentia de turism si puse la dispozitia clientului prin materiale de prezentare de tipul: cataloage, brosuri, pliante si alte oferte letrice, denumite in continuare servicii din oferta standard;
c) servicii turistice interne, comercializate pe baza de vouchere de servicii turistice interne sau bilete de odihna si/sau de tratament, denumite in continuare bilete de odihna si/sau de tratament. Aceste servicii reprezinta un caz particular al serviciilor turistice din oferta standard.
Prezentul contract detine prevederi comune celor trei variante de servicii turistice, precum si prevederi specifice fiecareia dintre ele.
3. Bonul de comanda, confirmarea de servicii, biletul de odihna si/sau de tratament, precum si oferta standard a agentiei de turism expusa in materialele de prezentare fac parte integranta din prezentul contract.

II. Aparitia raporturilor contractuale

1. In cazul serviciilor la cerere si al ofertei standard, acest contract se considera incheiat in momentul in care turistul a primit confirmarea scrisa a solicitarii sale.
2. In cazul biletelor de odihna si/sau de tratament, contractul se considera incheiat o data cu plata integrala a pretului pachetului de servicii turistice sau a avansului convenit.

III. Obiectul contractului

1. Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre Agentie a uneia dintre variantele de servicii turistice prevazute la cap. I, in schimbul platii pretului.
2. Caracteristicile serviciilor turistice la care se obliga Agentia se afla descrise in materialele de prezentare (cataloage, brosuri, pliante, oferte letrice), in cazul ofertei standard si a biletelor de odihna si/sau de tratament, sau in confirmarea de servicii, in cazul serviciilor la cerere.
3. Orice alte servicii turistice neinscrise in materialele de prezentare sau in confirmarea de servicii nu fac obiectul prezentului contract si nu atrag raspunderea Agentiei.

IV. Pretul contractului si modalitati de plata
1. Pretul contractului este de .......... si cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agentiei si T.V.A.
2. Pretul este publicat in cadrul ofertei standard a Agentiei pentru serviciile din oferta standard si pentru biletele de odihna si/sau de tratament sau este inscris in confirmarea de servicii, in cazul serviciilor la cerere.
3. Pretul contractului poate fi modificat, in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor:
a) costurilor de transport, inclusiv costul carburantului;
b) redeventelor si taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/imbarcare in porturi si aeroporturi si ale taxelor de turist;
c) cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.
4. Preturile stabilite in contract nu pot fi majorate, in nici un caz, in cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecarii.
5. In cazul in care preturile stabilite in contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorarii, turistul poate rezilia contractul fara nici o obligatie fata de Agentie, aceasta din urma avand obligatia de a rambursa imediat turistului toate sumele aferente calatoriei turistice platite de acesta, inclusiv comisionul.

V. Modalitati de plata

Modalitatile de plata a pretului contractului sunt:
1. Avansul se plateste dupa cum urmeaza:
a) in cazul serviciilor la cerere si a celor din oferta standard, reprezinta 30 % din pretul contractului, astfel cum este prevazut in bonul de comanda;
b) in cazul biletelor de odihna si/sau de tratament, reprezinta minimum 10% din pretul contractului.
Avansul este retinut de Agentie cu titlu de penalitati, in situatia in care turistul renunta la contract din vina sa.
In cazul in care continutul confirmarii de servicii difera de la cel al bonului de comanda, Agentia va restitui imediat contravaloarea avansului incasat.
2. Plata finala a pachetului de servicii se face conform esalonarii prevazute in bonul de comanda, in cazul serviciilor la cerere si al serviciilor din oferta standard.
3. In cazul serviciilor comercializate pe baza de bilete de odihna si/sau de tratament, Agentia aplica sistemul de vanzare in rate, in baza acordului cu turistul.

VI. Drepturile si obligatiile Agentiei

1. In cazul in care Agentia este nevoita sa modifice una dintre prevederile esentiale ale contractului, are obligatia sa informeze turistul cu cel putin 15 zile inainte de data plecarii.
2. In cazul in care, dupa inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute in contract nu este 3.realizata sau agentia de turism organizatoare constata ca nu le va putea realiza, Agentia este obligata:
a) sa ofere turistului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice, fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate;
b) sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei turistice;
c) in cazul in care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive intemeiate, sa asigure fara costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori in alt loc agreat de acesta si, dupa caz, despagubirea pentru serviciile neprestate.
Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, inclusiv in situatia in care aceste obligatii trebuiau indeplinite de catre o alta agentie de turism sau de catre alti prestatori de servicii, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza turistului;
b) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora.
in situatia in care neexecutarea obligatiilor contractuale se datoreaza agentiei de turism organizatoare, Agentia are dreptul sa cheme in garantie agentia de turism organizatoare pentru plata despagubirilor datorate turistului.
4. Agentia de turism ARCHIE TRVAEL are obligatia sa furnizeze in scris turistului, in termen de 2 zile inainte de data plecarii, urmatoarele informatii:
a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de turist in fiecare dintre mijloacele de transport incluse in contract;
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, in lipsa acesteia, cele ale autoritatilor locale care pot ajuta turistul in caz de nevoie; in cazul in care aceste reprezentante sau autoritati locale nu exista, turistul trebuie sa dispuna de un numar de apel de urgenta sau de orice alta informatie care sa ii permita contactarea organizatorului si/sau a detailistului;
c) pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, informatii care sa permita stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului;
d) posibilitatea semnarii unui contract de asigurare facultativa, care sa acopere taxele de transfer al turistului, sau a unui contract de asistenta, care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidentare ori de boala.
5. In temeiul prezentului contract si cu respectarea acestuia, Agentia va putea integra in baza sa de date si prelucra datele personale ale Turistului mentionate in prezentul contract. Turistul este de acord cu primirea de mesaje electronice cu privire la produse si servicii, promotii, concursuri sau orice alte actiuni de marketing desfasurate de catre ARCHIE TRAVEL si de partenerii sai agreati. La solicitarea explicita a turistului expediata prin posta normala sau electronica la adresa office@archietravel.ro, ARCHIE TRAVEL se obliga sa rectifice, actualizeze, blocheze sau sa stearga si sa inceteze prelucrarea datelor sus mentionate, conform dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. S.C. ARCHY SRL .se obliga sa nu faca publica adresa de e-mail si sa nu o dezvaluie unei terte parti, in afara cazului in care acest lucru este necesar pentru a respecta prevederi imperative ale legii.

VII. Drepturile si obligatiile turistului

1. In cazul in care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile prevazute in pachetul de servicii turistice contractat, cu obligatia de a anunta Agentia.
Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.
2. In cazul in care preturile stabilite in contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, avand dreptul la rambursarea de catre Agentie a sumelor platite.
3.1. Turistul este obligat sa comunice Agentiei, in termen de 5 zile calendaristice de la primirea instiintarii prevazute la cap. VI pct. 1, hotararea sa de a opta pentru:
a) rezilierea contractului fara plata penalitatilor; sau b) acceptarea noilor conditii ale contractului.
3.2. In cazul in care turistul reziliaza contractul sau Agentia anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie;
b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara, propus de Agentie, cu rambursarea imediata a diferentei de pret;
c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate in virtutea contractului.
3.3. In toate cazurile mentionate turistul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire pentru neindeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor in care:
a) anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in contract, iar Agentia a informat turistul in scris, in termenul mentionat in contract, termen care nu poate fi mai mic de 15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii;
b) anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse, in aceasta nefiind incluse suprarezervarile);
c) anularea s-a facut din vina turistului. 4. Turistul are dreptul sa rezilieze in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in care rezilierea ii este imputabila, este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii. Daca turistul, dupa achitarea si confirmarea serviciilor, solicita schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv, si incheierea unui nou contract.
5. In cazul in care turistul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.
6. In cazul biletelor de odihna si/sau de tratament, turistul are obligatia de a respecta programul de acordare a serviciilor in Romania, respectiv: in statiunile de pe litoral cazarea se face la ora 18,00 a zilei de intrare si se termina la ora 12,00 a zilei inscrise pe biletul de odihna si/sau de tratament; in statiunile din tara, altele decat cele de pe litoral, cazarea se face incepand cu ora 12,00 a zilei de intrare si se termina cel tarziu la ora 12,00 a zilei urmatoare celei inscrise pe bilet.
7. Turistul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubrizare, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie.
8. Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament) in vederea acordarii serviciilor turistice, sa pastreze integritatea bunurilor din unitatile de cazare, alimentatie publica, mijloace de transport, in caz contrar urmand sa suporte contravaloarea pagubelor produse.

VIII. Asigurari

Turistul este asigurat pentru riscul de insolvabilitate si/sau de faliment al Agentiei la Societatea de Asigurare OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. cu sediul in localitatea BUCURESTI, Str. Grigore Mora , Nr.23, Sector 1, Bucuresti, telefon 021.4057420, polita de asigurare Seria I, Nr. 51118, valabila pana la 21.04.2019, valoarea acoperita prin asigurare fiind in cuantum de 50.000 USD.
Conditiile in care turistul va fi despagubit de catre societatea de asigurare sunt:
1. In cazul in care Agentia nu efectueaza repatrierea turistului, acesta are obligatia de a anunta imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. in aceasta situatie societatea de asigurare nu are obligatia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa dupa intoarcerea turistului in Romania, in conditiile politei de asigurare incheiate intre Agentie si societatea de asigurare.
2. In cazul in care turistul solicita de la Agentie contravaloarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie sa trimita documentele justificative catre Agentie prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Turistul are obligatia sa pastreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agentiei rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data incheierii derularii pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.
3. Turistul are obligatia de a notifica societatii de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in legatura cu solicitarea adresata Agentiei privind rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmarii de primire prevazute la cap. X pct. 2.
4. In cazul in care, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmarii de primire a documentelor justificative de catre Agentie, turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.
5. In termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligatia de a transmite societatii de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire insotita de documentele justificative.
6. Documentele justificative constau in:
a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;
b) confirmarile de primire precizate la pct. 2, 3 si 5 din prezentul capitol;
c) fotocopiile de pe documentele de plata a avansului (chitante, ordine de plata etc.), in cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;
d) fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, in cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere. Societatea de asigurare are dreptul sa solicite turistului si alte documente justificative.
7. Despagubirea nu poate depasi suma achitata de turist in contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum si sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor cap. IX pct. 2.
8. Din despagubire se scade fransiza mentionata pe polita de asigurare.
9. Despagubirea va fi platita in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de catre societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist.
10. In cazul in care dupa plata despagubirii Agentia plateste debitul catre turist, acesta are obligatia de a restitui asiguratorului despagubirea primita, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii de la Agentie a sumelor reprezentand debitul.

IX. Renuntari, penalizari, despagubiri

1. In cazul in care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, in cazul serviciilor la cerere sau al ofertei standard, el datoreaza Agentiei penalizari dupa cum urmeaza:
a) _____ din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice inainte de data plecarii;
b) _____ din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 16-30 de zile inainte de data plecarii;
c) _____ din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 16 zile inainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.
d) _____ din pretul din pretul pachetului de servicii, in cazul in care turistul a achizitionat pachetul de servicii turistice din cadrul programului “ Early Booking “, indiferent de data la care turistul solicita renuntarea
2. In cazul biletelor de odihna si/sau de tratament, pentru retragerea din vina turistului se aplica urmatoarele penalizari:
a) daca cererea de restituire se depune in orice moment dupa achitarea avansului si pana cel tarziu cu 3 zile inainte de inceperea sejurului, penalizarea este egala cu contravaloarea comisionului Agentiei cu T.V.A. aferenta;
b) daca cererea de restituire se depune intr-un interval mai mic de 3 zile inainte de data inceperii sejurului sau daca turistul nu se prezinta in statiune la data inscrisa in bilet, penalizarea va fi de 100% din pret ori din valoarea incasata pana la acea data de Agentie;
c) pentru biletele de odihna si/sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, Agentia va face restituiri numai in baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale.
3. In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor retine toate taxele achitate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.
4. Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si in cazul in care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca nu are actele in regula sau daca este intors de la granita de catre politia de frontiera.
5. Turistul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice, cu numar de inregistrare la Agentia la care a achitat serviciile. in caz contrar cererea de renuntare nu este luata in considerare.
6. Agentia va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract, despagubiri ce nu pot depasi de doua ori pretul pachetului de servicii turistice prevazut in contract. Agentia este raspunzatoare pana la acoperirea integrala a prejudiciului in cazul in care este responsabila de ranirea sau decesul turistului ca urmare a actiunilor ori a neglijentei sale.

X. Reclamatii


1. In cazul in care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a intocmi o sesizare in scris, clar si explicit cu privire la deficientele constatate la fata locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atat Agentiei, cat si prestatorului de servicii (conducerii hotelului, restaurantului). 2. Atat Agentia, cat si prestatorul de servicii vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul va depune la sediul Agentiei o reclamatie in scris, in termen de maximum 3 zile calendaristice de la incheierea calatoriei, Agentia urmand ca in termen de 14 zile calendaristice sa comunice turistului despagubirile care i se cuvin in conditiile prezentului contract.

XI. Dispozitii finale

1. Prezentul contract a fost incheiat azi ........., in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 107 /1999 republicata privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631 /2001, cu modificarile ulterioare.
3. Contractul poate fi prezentat si sub forma unui catalog, pliant sau alt inscris, daca turistul este informat despre aceasta si daca documentul contine informatiile prevazute de art. 12 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 107 /1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001.Agentia,
ARCHIE TRAVEL
        Turistul
Reprezentant legal
Semnatura
        Nume turist